Som familjehem får ni en ny familjemedlem som behöver er för skydd och tröst. Det är ett krävande men givande uppdrag. Vi arbetar när er och är i direkt kontakt med den flicka eller pojke som kommer till ert hem. Läs mer...

Ni har tre viktiga uppgifter för er nya familjemedlem:

Skydda

När en flicka eller pojke placeras hos er är det ofta i ett akut skede. Det vi tillsammans måste göra är att erbjuda ett omedelbart skydd. Vi har tydliga rutiner för detta som vi går igenom tillsammans. Det ska inte vara någon tvekan om vad som ska göras. Läs mer...

Trösta

Ni spelar en viktig roll för att ge den unga tröst genom att ge värme, omsorg, trygghet och så mycket normalitet som möjligt. Det är er hen ska sätta sin lit till och våga öppna sig för och ni ska kunna ta emot de olika uttryck som starka känslor kan led till. Läs mer...

Bygga

Grunden i ert arbete är att skapa normalitet genom ett tryggt familjeliv, en fungerande skolgång, en meningsfull fritid och nya sociala kontakter. Normalitet handlar inte minst om att visa på att det finns andra normer och värderingar än de som präglat den ungas tidigare uppväxt. Lika viktigt kan vara att lära den unga hur många vardagliga situationer i familjen och samhället ska hanteras. Det kan vara saker som vi ser som självklara, men som inte är självklar för den som levt i ett helt annat sammanhang. Läs mer...

Att bli familjehem

Få uppdrag kan vara så meningsfulla som att ta emot en flicka, pojke eller ung vuxen i ett familjehem. Att ta sig an ett sådant uppdrag kräver att man förstår vad det innebär och att man har den tid och de resurser som krävs. Ofta är det samma sak som krävs för ett eget barn och det är precis vår tanke – den som blir placerad i ett familjehem ska känna sig som en familjemedlem.

Som familjehem får ni all den information, kunskap, handledning och det stöd som behövs för att kunna utföra ert uppdrag som familjehem.

Utredning

Innan ett samarbete med Pelas hem kan inledas görs en familjehemsutredning. Vi utreder enligt en metod som heter Kälvesten vilket bland annat innebär att vi besöker er i hemmet och gör en längre intervju för att undersöka era förutsättningar att bli familjehem. Finns det en utredning sedan tidigare som vi kan ta del av räcker det med en komplettering. Vi inhämtar enligt de krav som ställs på oss registerutdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister, Kronofogdemyndigheten, Socialregistret, Försäkringskassan samt Transportstyrelsen. Vi tar alltid referenser.

Handledning, stöd och utbildning

Som familjehem får ni i samband med att placering en konsulent kopplad till er som ska ger er stöd i uppdraget. Det innebär att ni kommer at få kontinuerlig handledning, ibland på plats, ibland per telefon, att ni har någon att ringa för att diskutera utmaningar såväl som praktiska problem. Varje uppdrag styrs av en genomförandeplan som säger vad uppdraget går ut på och hur ni ska arbeta. Ni ska känna er trygga i att vi har en kompetens och erfarenhet som ni kan luta er emot. Vi har dessutom ett journummer vilket innebär att det går att nå oss dygnet runt årets alla dagar.

Ersättning

När ni har en placering så får ni ett arvode som beskattas som lön. Ni får även en skattefri omkostnadsersättning som ska täcka de ökade kostnader ni får i samband med uppdraget.

Om oss

Vi drivs av en passion för att skydda…

Vi har egna erfarenheter av hederskultur…

Vi vill skapa en känsla av att vi tillsammans med familjehemmet är ett team som jobbar nära varandra för att lyckas…

Vi bryr oss om våra familjehemmen…

Storleken spelar roll – vi kan inte ha för många placeringar…