Som familjehem får ni en ny familjemedlem som behöver er för skydd och tröst. Det är ett krävande men givande uppdrag. Vi arbetar nära er och är i direkt kontakt med den flicka eller pojke som kommer till ert hem.

Vår samverkan är avgörande för att vi tillsammans ska lyckas hjälpa den unga. Ni står för dagligt stöd, för en direkt omsorg och omvårdnad och inte minst för att hjälpa den unga att hålla motivationen uppe för att skydda sig själv. Vi stöttar med expertkunskap och med insatta samtal med den unga för att förstärka ert arbete.

Att vara ett familjehem hos oss ställer vissa krav, främst att genuint förstå allvaret i den situation som varje flicka eller pojke som kommer till oss befinner sig i. De hamnar i en stark beroendeställning av er och oss för att klara av uppbrottet från sin familj. Era egna erfarenheter är ofta av stort värde. Ni ska förvänta er kvalificerad handledning, stöd och utbildning och vi förväntar oss att ni tar emot det vi erbjuder.

Ni har tre viktiga uppgifter för er nya familjemedlem:

Skydda

När en flicka eller pojke placeras hos er är det ofta i ett akut skede. Det vi tillsammans måste göra är att erbjuda ett omedelbart skydd. Vi har tydliga rutiner för detta som vi går igenom tillsammans. Det ska inte vara någon tvekan om vad som ska göras.

När den akuta situationen är hanterad erbjuder vi en professionell hot- och riskbedömning enligt en metod som kallas PATRIARK. Metoden är särskilt framtagen för hedersrelaterat våld och förtryck. Om det är våld i nära relation så erbjuder vi FREDA. Det innebär att vi därefter kan göra en planering för hur skyddet långsiktigt ska upprätthållas och för hur den unga ska kunna lära sig att skydda sig själv.

Vi ger er handledning och stöd så att ni ska känna er trygga att kunna hantera de situationer som ni kan hamna i. Vi har även direkta samtal med den unga för att motivera hen till att klara av att hantera både naturliga önskemål om att leva ett normalt och fritt liv och starka känslor av sorg och saknad som båda kan leda till att man röjer sig.

Trösta

Ofta inleds en placering hos er med att den unga känner en lättnad. Men allteftersom tryggheten som ni erbjuder växer släpps andra känslor fram. Det handlar dels om traumat som utsattheten har inneburit, dels om sorgen och saknaden av hela eller delar av den familj som man har lämnat. Kanske finns det ett syskon kvar som man är orolig för. Kanske har man tytt sig till någon familjemedlem för tröst och stöd i den situation som man befunnit sig i.

Ni spelar en viktig roll för att ge den unga tröst genom att ge värme, omsorg, trygghet och så mycket normalitet som möjligt. Det är er hen ska sätta sin lit till och våga öppna sig för och ni ska kunna ta emot de olika uttryck som starka känslor kan led till.

Ni kan alltid vända er till oss för att få handledning hur ni ska hantera den unga. I våra direkta samtal med den unga kan vi få en djupare förståelse för de känslor som den unga bär inom sig och förstärka ert dagliga arbete.

Bygga

I er familj ska den unga få stöd i att se möjligheterna i ett liv utan förtryck. Det kanske innebär ett totalt uppbrott från det liv hen tidigare levt. Ni ska vara ett stöd för att den unga ska kunna bygga självkänsla och framtidstro.

Grunden i detta arbete är att skapa normalitet genom ett tryggt familjeliv, en fungerande skolgång, en meningsfull fritid och nya sociala kontakter. Normalitet handlar inte minst om att visa på att det finns andra normer och värderingar än de som präglat den ungas tidigare uppväxt. Lika viktigt kan vara att lära den unga hur många vardagliga situationer i familjen och samhället ska hanteras. Det kan vara saker som vi ser som självklara, men som inte är självklar för den som levt i ett helt annat sammanhang.

Vi bistår er med konkreta insatser för att förbereda den unga för ett liv i frihet och självständighet. Tillsammans skapar vi ett fiktivt namn och en fiktiv historia som grund och hjälper till med praktiska frågeställningar som myndighetskontakter, inskrivning i skola, fritidsaktiviteter, arbetsansökningar, kommunikation genom telefon och sociala medier och mycket annat.

Det kommer en dag då den unga ska flytta från ert hem. Tillsammans vill vi förstås uppleva glädjen av att se den unga klara sig själv. Då ska vi se till att hen är så förberedd som möjligt för detta stora steg. Men vi måste också vara beredda på att hantera situationer där den unga blir röjd eller röjer sig själv.