Som socialtjänst så ska ni kunna vila på vår kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, riskbedömningar och skydd. Det innebär att vi ska erbjuder ett nära samarbete med er där vi finns med i varje steg för att säkerställa att det ni och vi gör är säkert för den enskilde.

En tjänst som liknar behandlingsfamilj men där insatsen för den utsatta inte främst handlar om missbruk, kriminalitet eller annan social problematik utan om direkt arbete för att säkerställa ett hållbart skydd och att trösta och bygga för en framtid i frihet.

Vi arbetar endast med familjehem som förstår hederskulturer, förtryck och våld i nära relationer, som förstår riskbedömningar och som vet vad de ska göra för att skydda, trösta och bygga en framtid för den unga. Många av våra familjer har egna direkta eller indirekta erfarenhet av vad det innebär.

 

Skydda

När en flicka eller pojke kommer till oss är det första vi gör att säkerställa det omedelbara yttre skyddet. Det handlar om skyddad identitet, etablerade och starka rutiner i samverkan med familjehemmet och ett direkt stöd för att den unga inte ska röja sig själv.

Vi gör en riskbedömning med PATRIARK som grund kompletterar den med en bredare bild baserad på vår kunskap och erfarenhet efter att ha hanterat över hundra fall genom åren. Med riskbedömningen som grund tar vi fram en mer långsiktig planering för skyddet i samverkan med familjehemmet. Om det är våld i nära relation så erbjuder vi FREDA. Vi uppdaterar kontinuerligt våra riskbedömningar i samverkan med familjehemmet beroende på vad som händer runt den unga.

Vi lägger mycket tid på att föra samtal med den unga kring skydd och säkerhet. Dessa samtal handlar dels om praktiska frågor som kan vara skillnaden mellan att skydda sig eller röja sig. Dels talar vi med den unga om känslor, saknad och sorg för att hen ska klara av att orka upprätthålla skyddet.

Trösta

Vi har alltid en direkt kontakt med de flickor och pojkar som är placerade i våra familjehem. Detta gör vi därför att det stora flertalet som kommer till oss är på olika sätt traumatiserade dels av sina upplevelser i sin familj, dels av det plötsliga uppbrott som placeringen innebär.

Vi för samtal för att den unga ska kunna acceptera sin situation. Vi gör det genom att vi visar förståelse, är ärliga, erbjuder värme och normalitet samt säkerställer att den unga känner sig delaktig i det som händer kring hen. När traumat är allvarligt kan vi koppla in terapeut och psykolog.

 

Bygga

Vår målsättning är att den unga ska kunna bygga en framtid i frihet och självständighet. Vi vet att många av dem som kommer till oss på olika sätt hållits isolerade från en normal kontakt med samhället. Den kanske inte har fått vara barn eller tonåringar på samma sätt som vi normalt förväntar oss. Det innebär att familjehemmet behöver utbilda och träna den unga för att förbereda hen för situationer och uppgifter som är nya.

Vi säger att vår och familjehemmets gemensamma uppgift är att bygga en ny normalitet med skola, umgänge, meningsfull fritid och beroende på ålder förberedelser för ett vuxenliv. Det kan också handla om att bygga nya traditioner och värderingar samt att visa på att man inte behöver känna låst av sitt ursprung. Det innebär även att bygga en delvis ny identitet med ett fiktivt namn och en fiktiv historia.

Vi brinner för att de ska gå bra för varje flicka och pojke som kommer till oss. Utslussen till ett självständigt liv är oftast avgörande för att den insats som vårt familjehem har gjort ska bli hållbar. Därför engagerar vi oss i förberedelserna för tiden som kommer efter en placering i ett av våra familjehem.

Konsultation

Många gånger har olika socialtjänster konsulterat oss för stöd i hur ett ärende ska hanteras. Då kan vi personal certifierade inom att utföra risk- och hotbedömningar enligt PATRIARK, SARA, FREDA OCH SAM. På uppdrag socilatjänsten utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg samt säkerhetsplaneringar utifrån klientens situation och behov.

Vi kan ge stöd i att:

  • tolka den ungas koder – trots 10 års erfarenhet kan det vara svårt
  • se igenom den ungas normalisering av det den är utsatt för
  • våga gå på djupet och ställa detaljerade frågor
  • hantera lögnen som överlevnadsteknik
  • förstå den kulturella kontext som den unga lever i